Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Webhooks

mysurveylab.com umożliwia integrację poprzez webhooks. Dzięki temu możesz wywołać ankietę w oparciu o dowolne zdarzenie (np. zakończenie rozmowy na chat) w innym systemie. W ten sposób możesz stworzyć integrację z dowolnym narzędziem lub serwisem (np. CRM, eshop, chat online).

Lista dostępnych zadań
 

  • dodanie respondenta (adresu email) do listy kontaktów
  • dodanie dowolnej informacji do ankiety


Dodaj respondentów do listy kontaktów

Ta funkcjonalność pozwala dynamicznie aktualizować listę kontaktów dla wybranego kolektora. Funkcjonalność działa zarówno w przypadku zamkniętych jak i aktywnych kolektorów. Jeśli kolektor jest aktywny system automatycznie wyśle zaproszenia do wypełnienia ankiety dla nowo dodanych kontaktów.

Struktura URL

https://www.mysurveylab.com/api.php?apiToken=[TOKEN]&cId=[COLLECTOR ID]&email=[RESPONDENT EMAIL]&crk=[CRK DATA]&referrer=[RESPONDENT DATA]&language=[SURVEY LANGUAGE]

Dostępne parametry

Możesz wykorzystać wszystkie lub wybrane parametry. apiToken, cId, email i crk są wymagane.

Parametr Przykład Opis
apiToken apiToken=[TOKEN] Wymagany. Token.
cId cld=[COLLECTOR ID] Wymagany. ID kolektora.
email email=[RESPONDENT EMAIL] Wymagany. Email respondenta.
crk crk=[CRK DATA] Wymagany. Unikalne ID odpowiedzi (crk).
referrer referrer=[RESPONDENT DATA] Opcjonalny. Referrer może zawierać dowolne dane lub informacje.
language language=[SURVEY LANGUAGE] Opcjonalny. Ustawienie język ankiety. Wymaga dodania wersji językownych ankiety.

Przykład

https://www.mysurveylab.com/api.php?apiToken=yadfhjs&cId=8379821739721&email={{ticket.requester.email}}&crk={{ticket.id}}&referrer={{ticket.url}}&language={{ticket.requester.language}}

UWAGI. ID odpowiedzi musi być unikalne dla każdego zaproszenia do wypełnienia ankiety.

Dodaj dodatkowe informację do ankiety

Ta funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację ankiety o dane z innego narzędzia lub systemu (np. CRM, eshop, chat online). Możesz przekazać wiele informacji za pomocą pojedynczego linku.

Struktura URL

https://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/[COLLECTOR ID]/referrer/[RESPONDENT DATA]/custom1/[CUSTOM1]

Dostępne parametry

Wszystkie parametry za wyjątkiem cId, są opcjonalne.

Parametr Przykład Opis
cId cId/[COLLECTOR ID] Wymagany. ID kolektora.
referrer referrer/[RESPONDENT DATA] Opcjonalny. Referrer, może zawierać dowolne dane lub informacje.
email email/[EMAIL] Opcjonalny. Email.
phone phone/[PHONE] Opcjonalny. Telefon.
name name/[NAME] Opcjonalny. Imię.
surname surname/[SURNAME] Opcjonalny. Nazwisko.
language language/[SURVEY LANGUAGE] Opcjonalny. Język ankiety.
custom1 custom1/[CUSTOM1] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 1.
custom2 custom2/[CUSTOM2] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 2.
custom3 custom3/[CUSTOM3] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 3.
... ... ...
custom8 custom8/[CUSTOM8] Opcjonalny. Dodatkowe informacje 8.

Przykład

https://www.mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/94b92523228ba1957e5e837d9873e6eee4108bab3/referrer/{{ticket.url}}/custom1/{{country}}

Przekazane dane są dostępne w raportach ankiet (szczegółowy raport, wszystkie formaty).

UWAGI. Webhook to natychmiastowe powiadomienie o danym zdażeniu np. zakończenie rozmowy prowadzonej na chat lub zamknięcie ticketu obsługowego. Takie powiadomienie może być przekazane za pomocą protokołu HTTP / HTTPS.

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont ProfessionalEnterprise.