Szukaj search
Działy pomocy
FAQ

Mierniki

Mierniki umożliwiają tworzenie złożonych wskaźników takich jak CSI (Customer Satisfaction Index), składających się z wielu pytań o różnej wadze oraz budowanie testów online.

Aby dodać nowy miernik :

1.  Wejdź w tryb edycji pytania i włącz opcję Punktacja.  metryki

2.  Dodaj punkty do opcji odpowiedzi.punktacja do pytania
3.  Wciśnij przycisk Mierniki.
mierniki

4. Wciśnij przycisk + DODAJ MIERNIK.
dodaj miernik

5. Wpisz nazwę miernika oraz wybierz typ prezentacji wyników (procenty lub punkty).
nazwa miernika
6. Dodaj pytania.
dodaj pytania do miernika
7. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.

Działanie punktów i procentów :

  • punkty - system sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta.
  • procenty - system sumuje ilość punktów uzyskanych przez respondenta, a następnie dzieli ją przez maksymalną możliwą do uzyskania ilość punktów i pokazuje wynik jako wartość procentową.

Mierniki są przetwarzane w czasie rzeczywistym, tak jak pytania ankietowe. Miernik można dowolnie modyfikować w trakcie pracy z ankietą i będzie on zawsze automatycznie przeliczany. Natomiast raz zapisana w bazie punktacja dla wypełnionych ankiety nie zmienia się.

Dodatkowo dla miernika możesz ustawić :

  • prezentację wyniku
  • automatyczne powiadomienie email
  • automatyczne utworzenie zadania w Zendesk
  • automatyczne utworzenie wpisu na kanale Slack
  • wywołanie webhook

UWAGI. Mierniki bazują na punktacji przypisanej do pytań ankietowych. Punktację należy dodać przed uruchomieniem ankiety. Jeśli dana opcja odpowiedzi ma być pominięta w kalkulacji wyniku, jako punktację należy wpisać NA.

Mierniki działają z pytaniami :

  • wyboru
  • NPS
  • macierzowymi (za wyjątkiem pytania macierzowego z listą wyboru)

UWAGI. Usunięcie miernika z projektu ankiety spowoduje usunięcie zapisanych wyników miernika z raportu.

* Opcja dostępna dla kont Advanced, Professional i Enterprise.